Pravidla

Pravidla
Uživatel, kterému byly přiděleny autentizační údaje Univerzitou obrany, prohlašuje, že si je vědom vlastní zodpovědnosti za jakékoliv použití přidělených přístupových údajů i použití jakýchkoliv zařízení, která k bezdrátové počítačové síti (dále jen „síť“) připojuje, nevyjímaje jakoukoliv aktivitu, kterou za použití těchto prostředků vyvíjí, a zavazuje se respektovat Obecné zásady používání bezdrátové počítačové sítě v podmínkách UO:
  • své přístupové údaje (login a heslo) neposkytne třetí osobě, a provede veškerá opatření pro zajištění ochrany těchto údajů před zcizením
  • na zařízení připojeném k počítačové síti UO (dále jen „připojené zařízení“) nebude zaznamenávat, ukládat ani zpracovávat utajované informace dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ani informace označené PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU (NATO UNCLASSIFIED a EU LIMITE) a je si vědom následků při porušení zásad ochrany utajovaných informací a určených neutajovaných informací
  • připojené zařízení nebude používat k nelegálnímu šíření kopií děl chráněných autorskými zákony, ani na něm provádět jakoukoliv jinou činnost, která je v rozporu se zákony České Republiky
  • bude dodržovat podmínky přístupu stanovené v Zásadách pro přístup do Velké infrastruktury CESNET a respektovat pravidla přístupu (Acceptable Use Policies – AUP) stanovená institucemi připojenými do Národní sítě výzkumu a vzdělávání CESNET2, do které je Univerzita Obrany připojená
  • si je vědom, že nerespektování zde uvedených požadavků může vést k odpojení od sítě, kázeňskému řešení a jiným postihům v závislosti na závažnosti provinění
Uživatel bere na vědomí, že použití komunikačních a výpočetních prostředků v prostorách UO nebo jejich připojení k počítačové síti může podléhat schválení.